Jump to Navigation

Клуб „Света София”

През 2007 г. към гимназията беше създаден клуб „Света София“ във връзка с разработен проект „Православните ценности и българската национална идентичност в „Европа на нациите“. Под ръководството на научните ръководители г-жа Надежда Цветанова и г-жа Емилия Цветкова – учител по Български език и литература, участниците в клуба изследваха и проучваха българското Православие като стожер за опазването на българската народност, а през периода на Възраждането, и на българската национална идентичност; осъзнаха ролята на българското православно и католическо духовенство за опазването на българската самобитност, а също и за осъществяването на многовековната връзка на България с християнска Европа.
Клуб „Света София“ обединява ученици от различни възрасти чрез общия им интерес към изследователство, чрез общия им стремеж към познание и анализаторство в областта на историята и литературата.Удовлетворение носи не само практическата работа, но и личната реализация, а това несъмнено е и гражданско образование. В съвременния глобализиращ се свят потребността да знаем кои сме ни става все по-силна. Още повече на фона на публичния дебат – какво да съхраним като национална самобитност в европейската общност. Юношеската възраст – периодът на усилено търсене и създаване на относително устойчива и цялостна идентичност, е времето на интегриране на българската национална идентичност като елемент от личната идентичност, която да бъде и морална опора в трудния и динамичен съвременен живот.
През 2012г. участниците в клуб „Света София“, продължиха своята проучвателна и изследователска дейност, свързана с проекти „Възрожденският град – пример за етническа толерантност“. Целта на този проект е да се осмисли възрожденският град като един модел на поведение и съжителство, просъществувал столетия, да се възпитава толерантност към различия, да се осъзнае фактът, че колективното наследство стои в основата на националната идентичност.
Работата на участниците в клуб „Света София“ по тези проекти през годините беше изключително ползотворна.Благодарение на материалната подкрепа на Столична община по програма „Спортни,младежки и детски дейности“ успяхме да осъществим проучвания и в съседни балкански държави – Гърция, Македония, Турция, в който през вековете са се формирали български общности; да се запознаем с културата и бита на другите, да откроим своето в общото.
Проектът „Православните ценности и българската национална идентичност в „Европа на нациите“ постави началото на една успешна дейност в нашата гимназия,свързана с работа по проекти, които надскачат националните граници и свързват националните с европейските ценности.Main menu 2

Dr. Radut Consulting