Jump to Navigation

Новини

24 години езикова гимназия "Света София"

24 години – може би е скромен период от време за една гимназия, но нашата гимназия е истинско средище за създаване на таланти, творци, на достойни хора. Нашата гимназия е символ на просвета и наука.

В гимназията учат ученици с постижения в различни области на познанието. Ние знаем, че знанието е сила, която ни дава правото да избираме и решаваме самостоятелно. То е като едно оръжие, което няма да остарее, а винаи може да се дообогатява, защото учението е пътят към бъдещето, към изява на творческите ни способности.

Нека огънят на просвещението и науката да озарява дълги години сърцата и душите на всички учители и ученици на 33 езикова гимназия „Света София“, за да носим вярата, надеждата и любовта, където и да сме!

 

   
 

Родителска среща

 

Уважаеми родители,

На 26 септември 2017 г. (вторник) от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща,за родителите на учениците от девети, десети, единадесети и дванадесети клас

Очакваме Ви! 

  Нед., 02/25/2018 - 23:29?Read more about Родителска среща

15.09.2017 г. Честита нова учебна година!

 

Ръководството на 33 ЕГ „Света София“ пожелава на всички ученици, учители и родители успешна и спокойна 2017-2018 учебна година!

 

  
 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

 

Уважаеми членове на Обществения съвет,

Каня Ви на заседание на Обществения съвет към 33 ЕГ „Света София“ на 26.09.2017г. от 18:30 ч. в сградата на ул. „Пловдив“ №20, етаж 4 при следния дневен ред ...

  Нед., 02/25/2018 - 23:29?Read more about ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Родителска среща за родителите на учениците от 8 клас

 

На 12.09.2017г. от 18.00 часа в сградата на ул."Русе" 28 ще се проведе родителска среща за учениците от 8 клас.

  Нед., 02/25/2018 - 23:29?Read more about Родителска среща за родителите на учениците от 8 клас

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Определения:

Дефиниция на инцидент: Инцидент е всяко травматично събитие за дете, вследствие на което е наличен риск от увреждане на неговото физическо и/или психическо здраве.

Видове насилие: физическо, психическо, сексуално.

Дете в риск, по смисъла на т. 11 от §1 на Допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето е:

а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа;

б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;

в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;

г) което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани от специалист;

д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище.

Задължение за съдействие по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето:

Това задължение има всеки, на когото стане известно, че дете се нуждае от закрила, като това лице е длъжно незабавно да уведоми дирекция "Социално подпомагане", Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи, т.е. достатъчно е алтернативното уведомяване и на една от тези институции. Това задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна.

Съгласно разпоредбите на Закона за закрила на детето, при постъпване на сигнал в Държавната агенция за закрила на детето, че дете се нуждае от закрила, председателят й го препраща незабавно в отдел "Закрила на детето" в дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на детето за извършване на социално проучване и предприемане на мерки за закрила.

Действия на образователната институция при инцидент или проява на насилие между ученици и върху ученици

 1. Действия за прекратяване на насилието или травматичното събитие:

1.1. Служителят на образователната институция, свидетел на случилото се или уведомен за него, се намесва незабавно, за да преустанови проявата на насилие или друго травматично събитие.

 1. Приоритетна грижа за здравето на всички ученици, участници в инцидента или насилието.

  1. Служителят на образователната институция, свидетел на случилото се или уведомен за него, сигнализира незабавно медицинското лице в училище, за установяване нуждата от намеса на Бърза неотложна медицинска помощ. /Медицинското лице извършва преглед и сигнализира Бърза помощ, при нужда, след което описва състоянието, интервенцията и причината за нея в медицинския журнал/.

 2. Незабавно се сигнализира за случилото се:

 3. директорът на образователната институция и класният ръководител;

 4. родителите /настойниците, попечителите, други лица, при които детето е настанено като мярка за закрила на детето/ на учениците – пострадали от насилие или инцидент и тези, които са упражнили такъв.

 5. Дирекция „Социално подпомагане“ /ДСП/. Компетентна да предприеме мерки за закрила е тази дирекция, която е по настоящ адрес на детето, това е адресът, на който детето пребивава. В случай на по-голяма оперативност и спешност може да се сигнализира дирекция „Социално подпомагане“ по местонахождение на училището по телефон, факс, електронна поща /данни за телефони, факс, електронна поща на дирекции „Социално подпомагане“ на територията на цялата страна са поместени на сайта на Агенцията за социално подпомагане /www.asp.government.bg/. До 24 часа от случилото се, сигналът се подава и писмено до ДСП.

 6. При невъзможност за осъществяване на контакт с дирекция „Социално подпомагане“ сигналът за инцидента и предприетите действия или за проявата на насилие може да се подаде на Националната телефонна линия за деца 116 111 към Държавната агенция за закрила на детето, която е с национално покритие, денонощна и безплатна. Сигнал може да бъде подаден до Държавната агенция за закрила на детето и устно на телефон /централа/ 02/933 90 10, 02/933 90 11, факс 02/980 24 15, по електронна поща на e-mail: sacp.government.bg, в звеното за административно обслужване – приемна, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 2. Данни за териториалните поделения на Държавната агенция за закрила на детето, до които може да се подаде сигнал, са налични на официалната електронна страница www.sacp.government.bg.

 7. Органите на МВР /инспектор Детска педагогическа стая, оперативен работник/

 8. При нужда от Кризисна интервенция: В случай на травматично /кризисно/ събитие, настъпило за група ученици, вследствие на участие или присъствие на инцидента или упражнено насилие, водещо до риск от увреждане на физическото или психическо здраве, е възможно да се сезира Държавната агенция за закрила на детето, с искане за провеждане на кризисна интервенция. Данни за телефони, факс и електронен адрес на Агенцията са налични в сайта на ДАЗД /посочени и в т. 3.4/. Кризисна интервенция може да се осъществи и от Министерството на образованието и науката – от психолози от Националната мобилна група за психологическа подкрепа, както и от психолози, работещи в социални услуги на територията на населеното място, в което е ситуирано училището, с активното действие и съдействие на дирекция „Социално подпомагане“, в качеството й на орган за закрила на детето на местно ниво.

 9. Регистрация на инцидента или проявата на насилие: В тези случаи от страна на училищното ръководство се предприемат приоритетни и спешни мерки в грижа за здравето на ученика/учениците и сигнализиране на заинтересованите страни – родители, директор на училище, дирекция „Социално подпомагане“, след което случаят се регистрира в Регистър, създаден във връзка с Механизма за противодействие на училищния тормоз. Обособява се досие, в което се прилагат писмените обяснения на служители, очевидци на случилото се, опис на хронологично предприетите действия и постигнати резултати в опазване на физическото и психическо здраве на децата – участници в инцидента и/или проявата на насилие. В случай на насилие задължително се предприемат и действия по разработения алгоритъм към Механизма за противодействие на училищния тормоз.

 10. Допълнителни действия в случай на упражнено насилие върху ученик от страна на служител в образователната институция – директорът на образователната институция предприема незабавни действия за проверка на фактите и обстоятелствата по случая, след което изготвя доклад за резултатите, който представя на вниманието на началника на съответното регионално управление на образованието и на органите на МВР.

 11. Екипно обсъждане на случая, с оглед превенция на инициденти и прояви на насилие – задължително случаите на инциденти и тормоз се обсъждат на заседение на екипа, създадан във връзка с Механизма за противодействие на училищния тормоз във всяка образователна институция, с участието на социални работници от отдела за закрила на детето към дирекция „Социално подпомагане“, за анализ на случилото се и причините, които са го породили, както и планиране на мерки и действия, изпълнението на които ще доведат до трайно намаляване на случаите на насилие между деца, ученици и върху тях, и до снижаване на броя на инцидентите.

 12. Привличане на външни специализирани доставчици на услуги за подкрепа на екипа за справяне със създалата се ситуация и минимизиране на рисковете, както и предотвратяване на ескалиране на напрежението. Информация за доставчиците на социални услуги може да бъде получена от официалната електронна страница на ДАЗД /секция „Лицензиране“ – подменю „Регистри“ – „Регистър на издадените лицензи“, или на посочения в т. 3.4. телефон за връзка, както и от отделите за закрила на детето, за наличните социални услуги на територията на всяка община.

Благотворителнa инициативa

Традиционно в 33 ЕГ „Света София” се провеждат благотворителни инициативи. Тази година помощта беше насочена към деца в неравностойно положение. Както винаги много от нашите ученици съпреживяха драмата на тези деца и пожелаха да споделят Деня на детето с тях. Усмивките на малчуганите по време на игрите в парка и при вида на подаръците ще бъдат стимул за учениците за повече доброта и съпричастност.  

    
 

Прием на учениците през учебната 2017-2018 година:

 1.Първи чужд език- Английски език и втори чужд език- Испански език 
 2.Първи чужд език- Английски език и втори чужд език- Немски език 
 3.Първи чужд език- Английски език и втори чужд език- Руски език 
 4.Първи чужд език-Френски език и втори чужд език- Английски език 

    Записване: 
 I етап:  от 28.06 до 30.06.2017 год. 
 II етап:  от 05.07 до 07.07.2017 год. 
 III етап: от 18.07 до 19.07.2017 год. 
 IV етап: от 24.07 до 01.09.2017 год. 

   Допълнителни занимания: 
СИП- Гръцки език, Португалски език, Руски език, Немски език 
СИП- Култура на Изтока 

  Нед., 02/25/2018 - 23:29?Read more about Прием на учениците през учебната 2017-2018 година:

Благотворителна инициатива "Бъдители"

Благотворителна инициатива „Бъдители“ гости в 33 Езикова гимназия „Света София“

 

Лектори от благотворителна инициатива „Бъдители“ гостуваха на 33 ЕГ „Света София“ по покана на директора на училището г-жа Стоименка Димитрова. На тема „Предприемачество“ пред учениците говориха Биляна Панталеева – бизнес обучител и основател на „Бъдители“, Явор Панталеев – търговски директор на компания за спедиция, транспорт и логистика и Емил Лесов – предприемач.

Инициатива „Бъдители“ обединява екип от професионалисти в различни области, които случват целите си, като в ежедневието действат с желание и постоянство. Те са личности, които работят със сърце това, което искат, давайки висока добавена стойност на обществото, които са си поставили за цел да подпомогнат образователния процес на студенти и ученици, като ги мотивират и ориентират за професионалния живот. Един от най-силните мотивационни похвати за действие е реалният пример на желаната професия, на желания живот, на желаното поведение.

Бъдител“ е уникална дума, тя е нова, както преди много години нова е била думата „будител“. Именно това е предприемачеството, да измислиш нещо ново, което е полезно и приложимо в съвременното общество. Днес светът е динамичен, нищо не е подредено – Вие сами трябва да го подредите и да изградите себе си като личност и професионалист“, каза пред учениците Биляна Панталеева.

Благодарствената титла „Посланик на Бъдители“ бе връчена на директора на училището – г-жа Димитрова, която покани благотворителна инициатива „Бъдители“ като част от мисията си да допринесе за по-доброто развитие на учениците.

 
    
 

Обществен Съвет

На 16.03 от 18:00 часа заседание на Обществения Съвет със следния дневен ред:

1. Запознаване с отчета на бюджет 2016

2. Разглеждане и даване на становище за бюджет 2017

3. Запознаване с план-приема за учебна 2017-2018г. Нед., 02/25/2018 - 23:29?Read more about Обществен Съвет

СтранициMain menu 2

Dr. Radut Consulting