Jump to Navigation

Ученически парламент

Ученическият парламент е сравнително нов орган на училището и все още ние, учениците на 33 ЕГ, се учим как да работим по този начин. Надяваме се в бъдеще дейността ни да се разширява и учениците да се включват дейно в образователно-възпитателната дейност.

Обща информация:

(1) Съставът на УП се състои от:

председател и зам.-председател на всеки клас и се ръководи от председател и зам.-председател, които се избират за срок от четири години. Изборът им се определя от ученическия парламент.

(2) Ученическият парламент на училището участва в:

а) планиране на учищната образователно-възпитателна дейност;

б) определя награждаването и наказването на ученици;

в) организиране на извънкласни дейности;

г) организиране и провеждане на училищни мероприятия;

д) участва в изготвянето на график за дежурства на учениците;

(3) Ученическият парламент на 33 ЕГ има право да:

а) събира пари от учениците за културни прояви и дейности, свързани с провеждането на училищни мероприятия, отдих и спорт;

б) предлага на училищното ръководство и ПС мерки за подобряване на образователно-възпитателния процес;

в) по преценка на директора на училището председателя на уч. парламент и зам.-председателя участват в заседание на ПС с право на решаващ глас;

г) председателят и зам.-председателят на УП изготвят предложение до директора на училището за учител-докладчик при внасяне на наказание на ученик в заседание на ПС;Main menu 2

Dr. Radut Consulting