Jump to Navigation

План на ученическия парламент

33 ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „СВЕТА СОФИЯ”

гр.София

ПЛАН

ЗА РАБОТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

за учебната 2012/2013г.

І. СЪЩНОСТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Самоуправлението в училище е:

 1. В защита правата и личността на ученика
 2. За връзка на ученическия парламент с общността
 3. За прозрачност в работата на ученическия парламент и връзка с медиите
 4. За равноправно участие на ученици, родители и учители при решаването на проблеми
 5. За права на глас в педагогическия съвет, форма на допитване до ученическото общество
 6. За спазване на етиката между ученици и учители

ІІ. ОБЕКТ НА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ:

 1. Учебно-възпитателен процес
 2. Опазване на училищното имущество
 3. Организиране живота на учениците в училище
 4. Права и задължения на учениците
 5.  

Ние ,учениците да се научим да мислим, да изразяваме свободно своето мнение, да правим това,което искаме, без да бъдем принуждавани и командвани. Да работим с убеждението, че вършим нещо полезно за себе си, училището и обществото.

ІV. ЗАДАЧИ

 1. С цялостната учебно-възпитателна работа да се съдейства за придобиване на интелектуални умения, социална култура и гражданска компетентност, необходими за активен живот в динамично променящите се обществени отношения
 2. Създаване на предпоставки за личностна мотивация на учениците за съзнателно и активно участие в учебно-възпитателния процес.
 3. Да се изгражда модел на демократично общество чрез прилагане на принципите на демокрацията при обучението и възпитанието на учениците.
 4. Да се работи целенасочено за формиране у учениците на гражданско съзнание и социално поведение
 5. Да се създават подходящи условия и предпоставки за прилагане и развитие на различните форми на ученическо самоуправление и самоконтрол чрез класните ученически съвети и общоучилищния ученически съвет

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ

За подобряване на взаимоотношенията между учители-ученици,съученици:

 1. Да се създаде поща „Споделете вашите проблеми”

срок …………………………..отг…………………………………………..

 1. Да се определи ден, в който пощата да приема писма

срок …………………………..отг…………………………………………..

 1. Да се изберат трима ученика, които да решават по-малки конфликти между учениците и да преговарят с учителите

срок …………………………..отг…………………………………………..

 1. При възникнал проблем в класа УП да потърси отговорност от ученика, виновен за това

срок …………………………..отг…………………………………………..

 1. Да се организират конкурси на тема:
 • Как си представяте най-добрите взаимоотношения с учителите?
 • „Взаимоотношенията учител-ученик” в XXI-я век
 • Идеалният ученик                                                                                          срок …………………………..  отг…………………………………………..
 1. Създаване на редакционна колегия, която да оформя желанията, мненията и настроенията на учениците в информационен кът, като информацията се събира чрез:
 • Интервюта по злободневни проблеми;
 • Рисунки,карикатури и др.;
 • Съобщения за дейността на отделните комисии;
 • Индивидуални изяви

срок …………………………..отг…………………………………………..

 

 1. Да се проведат анкети на тема:
 • „Кога се чувствате най-комфортно в час?”

срок …………………………..отг…………………………………………..

 • „Кое е най-интересното,което ви се е случвало в час?”

срок …………………………..отг…………………………………………..

 

За опазване и поддържане на училищното имущество:

 1. Организиране на контрол от дежурните ученици в съответния клас         

срок …………………………..отг…………………………………………..

 1. При повредено имущество от нарушителите се изисква да го поправят или възстановят

               срок …………………………..  отг…………………………………………..

 1. Дежурните ученици от единия клас предават информация за състоянието на стаята на следващата смяна

               срок …………………………..  отг…………………………………………..

 1. Ученици,които най-често повреждат училищното имущество да бъдат предлагани за наказание на педагогическия съвет

               срок …………………………..  отг…………………………………………..

 1. Ученици,които най-добре поддържат работното си място да бъдат похвалени в определена колонка на училищния вестник.

               срок …………………………..  отг…………………………………………..

 

 •  
 1. Организиране почистване на класните стаи

срок …………………………..отг…………………………………………..

 1. Комисия към УП по опазване на училищното имущество един път месечно да контролира чрез констатация за състоянието на класните стаи

срок …………………………..отг…………………………………………..

 1. Да се обяви конкурс на УП за опазване с номинации: „клас-чистофайник”, „клас -мърляч” и др.

срок …………………………..отг…………………………………………..

 

 1. Изработване на табло с плана за разположението на класните стаи, където да се нанасят констатациите от проверката на комисията

срок …………………………..отг…………………………………………..

ОРГАНИЗИРАНЕ ЖИВОТА НА УЧЕНИЦИТЕ ИЗВЪН УЧЕБНО ВРЕМЕ:

 1. Организиране на различни спортни игри между класовете / със съдействието на учителите по физическо възпитание/

срок …………………………..отг…………………………………………..

 1. Организиране на конкурси във връзка с празника на училището; есе, рисунка, стихотворение

срок …………………………..отг…………………………………………..

 1. Организиране на благотворителни мероприятия /продажба на картички на различни празници, организиране на концерти и др./

срок …………………………..отг…………………………………………..

 1. Водене на театрален аматьорски клуб

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ ЗА БОРБА С ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ЯВЛЕНИЯ /ТЮТЮНОПУШЕНЕ,УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ И УПОЙВАЩИ ВЕЩЕСТВА/

 1. Информация по проблемите да се изнася във вестника

срок …………………………..отг…………………………………………..

 1. В часа на класа да се разглеждат проблемите, свързани с вредата от цигарите,алкохола и наркотиците

срок …………………………..отг…………………………………………..

 1. Да се правят проверки на местата в училище,където се събират пушачите

срок …………………………..отг…………………………………………..

 1. Да се проведе конкурс на тема „Зависимост от наркотиците, алкохола и цигарите” /карикатури, есета и др./

срок …………………………..отг…………………………………………..

 Main menu 2

Dr. Radut Consulting