ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА 33.ЕГ „СВЕТА СОФИЯ” ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯ НА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

ГЛАВА І

ЦЕЛИ

 

Чл.1 Да реагираме съгласно здравните правила при всеки един случай на заболял или със съмнение за COVID-19;

Чл.2 Да имаме готовност при указания от здравните власти да превключим на обучение в електронна среда от разстояние (в т.ч. за отделни паралелки, цялото училище) и съобразно решенията на областния кризисeн щаб за борба с COVID-19;

Чл.3 Да осигурим условия за непрекъснатост на обучението за учениците от рисковите групи;

Чл.4 Да осигурим допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците, пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради карантиниране;

Чл.5 Да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация;

Чл.6 Да използваме кризата като възможност за иновации и подобряване на педагогически и организационни модели и практики, за създаване на още по-сплотени и взаимодействащи училищни и микроучилищни (класни) общности между учители, родители и ученици, за дооборудване и др.

Чл.7 Общите мерки включват предимно здравни протоколи и организационни правила, които да се прилагат от 33.ЕГ, като задължителни мерки.

Чл.8 Препоръчителните мерки включват идеи и решения, от които 33.ЕГ  избира и прилага доколкото и където е възможно. Списъкът с препоръчителни мерки е отворен за промени, като в зависимост от развитието на епидемията от COVID-19 в страната ще се допълва и обогатява постоянно с решения. Препоръчителни мерки се обсъждат и приемат от педагогическия съвет.

ГЛАВА ІІ

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯТА

Чл.9 Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса включват:

ал.1 Спазване на общите здравни мерки.

ал.2 Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). Носенето на маска или шлем е задължително:

т.1 в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;

т.2 в класните стаи и другите учебни помещения (кабинети, физкултурен салон) – от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/, в зависимост от прилагания в училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/). При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание;

ал.3 Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.

Чл.10  Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите – маски или шлемове.

ГЛАВА ІІІ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОВЪРХНОСТИТЕ И ПРОВЕТРЯВАНЕ. УСЛОВИЯ ЗА ЛИЧНА ХИГИЕНА, ОСИГУРЕНИ ОТ УЧИЛИЩЕТО

Чл.11  Провежда се ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната), съгласно подробни инструкции за алгоритъма на дезинфекцията на МЗ, както следва:

Ал.1 влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, бюра, чинове, маси, парапети, тоалетни чинии, мивки, кранове – от хигиенистите;

Ал.2 дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, уреди, екрани, и др. от хигиенистите;

Чл.12 при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва се увеличават, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час.

Чл.13 Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие от учителите, като се обръща специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, компютърен кабинет, в които повърхностите, мишките, клавиатурите се дезинфекцират във всяко междучасие от хигиенисти и учители.

Чл.14 Във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата е необходимо да се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти от дежурни учители, хигиенистите и домакин.

Чл.15 Училището осигурява течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички ученици и работещи;

Чл.16 Поставят се автоматични и ръчни дозатори за дезинфектант за ръце на входа на основната и филиална сграда на училището, в учителските  стаи и в коридорите, в класните стаи, като тяхната употреба следва да е контролирана от дежурни учители, учители в учебните стаи.

Чл.17 Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне, елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите, правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце – от родителите и учителите;

ГЛАВА ІV

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА ОРГАНИЗАЦИЯ И СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЯТА.

 

Чл.18 Създава се вътрешноучилищна постоянна комисия за организация и спазване на правилата във връзка с епидемията, определени със заповед на директора, както следва:

т.1 Председател – главен учител Ирина Славкова;

т.2 постоянни членове – определен отговорник по класове за учебен срок – осми, девети, десети и единадесети клас;

т.3 постоянни членове – домакин, хигиенисти, охрана и портиер;

т.4 непостоянни членове – дежурни учители по утвърден от директора седмичен график дежурство етажи;

чл.19  Вътрешноучилищната  постоянна комисия изпълняват следните задължения:

ал.1 организира провеждането на начален и текущ инструктаж на учениците за спазването на настоящите вътрешни правила, съвместно с класните ръководители, като подържат отделна книга с инструктаж по класове и за педагогическия и непедагогическия персонал на училището, външните лица чрез публикуване в интернет страницата на училището;

ал.2 следи и актуализира при нужда настоящите вътрешни правила, съгласно актуални промени в нормативни документи и инструкции на МОН, МЗ и СРЗИ;

ал. 3 изготвя месечен доклад за изпълнение и предложения за актуализация по прилагането на настоящите правила;

ал.4 подържа книга със сигнали и препоръки към педагогическия и непедагогическия персонал;

ал.5 Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/тоалетни информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски.

чл.20 Основните задължения на педагогическия персонал включват:

ал.1 Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути за първи учебен час за деня в часа на класния ръководител, съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел най-вече да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите.

Ал.2 Напомняне на учениците да докосват по-малко предмети в класната стая и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.

Ал.3 Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти.

Ал.4 Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/тоалетни информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски.

Ал.5 Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки.

т.1 Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката, а при необходимост от смесване на ученици от различни паралелки, в т.ч. и при провеждане на обучение по трети профилиращ предмет /в 11 клас/ – разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да не позволява пряко взаимодействие между тях.

т.2 При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове и групово обучение, се прилагат актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването.

ГЛАВА V

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В УЧИЛИЩЕТО

 

Чл.21 Обособява се място за изолиране на ученик или лице с грипоподобни симптоми – кабинет на медицинското лице/ във филиала/ и стая на четвърти етаж /основна сграда/..

Чл.22 Създава се организация в училището за осъществяване на медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми и недопускане в сградата на училището на лица във видимо нездравословно състояние чрез поставена  терморамка за измерване на телесна температура на входа на основната сграда. Работата на охранителя, портиера и медицинското лице в началото на учебната смяна се подпомага от дежурните учители по етажи и учителите, които влизат в първия учебен час и могат да подадат обратна информация за общото състояние на учениците при съмнения за здравословното състояние на учениците и служителите.

Чл.23 Организира се разяснителна кампания и обучение на педагогическите и непедагогическите специалисти да разпознават симптомите на COVID-19, за да може по- бързо да се определят потенциалните заболели от вътрешноучилищните комисии под ръководството на медицинското лице.

Чл.24 Информират на родителите за прилаганите здравни протоколи и за начина на уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19 в началото на учебната година, както и за последващите мерки чрез интернет страницата на училището и инструктаж, който се провежда на родителски срещи.

Чл.25 Задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището включват:

Ал.1. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

т.1 Първоначално поведение:

 • Ученикът се изолира незабавно в кабинет на медицинското лице на ет.1, докато не се прибере у дома.
 • На ученика се поставя маска.
 • Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност).
 • На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за нов коронавирус.
 • След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.
 • Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 • Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

т.2  В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик

 • Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище.
 • Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.
 • Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:
 • Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
 • Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
 • Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
 • Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.
 • Всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
 • При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата.
 • След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия.
 • Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

Ал.2 При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

т.1 Първоначално поведение

 • Лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент.
 • Избягва се физически контакт с други лица.
 • При възможност използва личен транспорт за придвижване.
 • Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест.
 • Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с контактните на лицето учители и ученици в съответствие с указанията на РЗИ.
 • Информират се родителите на учениците, които са били в контакт с лицето.
 • След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.
 • Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 • Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.

т.2 В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек:

 • Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска.
 • Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
 • Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
 • Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.
 • Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.
 • След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели.
 • Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

ГЛАВА VІ

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ И В ДРУГА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Чл.25 Обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) не е дистанционната форма на обучение.

Чл.26 ОЕСР се осъществява от учителите в училището, в което се обучават учениците.

Чл.27 В случаите на отстраняване от работа на начален учител поради положителен резултат от PCR тест учениците от паралелката продължават обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание със заместващ учител за периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище.

Чл.28 В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една паралелка, поради положителен резултат от PCR тест, при осъществяван близък контакт на учителя с ученици от повече паралелки, учениците от всички тези паралелки преминават към ОЕСР за времето на карантината, след което се завръщат обратно в училище. При спазени изисквания за осъществена дистанция с учениците обучението на учениците продължава присъствено в училище със заместващ учител.

Чл.29 Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик се допуска по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период до 30 дни, когато има желание, разполага с необходимите технически и технологични възможности и физическото му състояние позволява да се включи в уроци заедно със съученици от клас и паралелка по предварително утвърден график със заповед на директора.

Ал.1 За един предмет на клас със заповед на директора се определя един онлайн учител.

Ал.2 Ученикът не подлежи на оценяване и не променя формата на обучение.

Ал.3 Родител може да заяви преди началото на учебната година самостоятелна форма на обучение, за която ученикът се подпомага чрез онлайн консултации по утвърден от директора график.

Ал. 4 Към обучение в електронна среда от разстояние може да премине и отделен ученик, който е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на член от домакинството му.

Чл.30 Организирането и провеждането на ОЕСР се извършват от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното време, като при нормална продължителност на работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5 астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или поне 25 астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 работни дни. За дните, отчетени като работни, се дължат уговорените възнаграждения съгласно колективен трудов договор и/или вътрешни правила за работна заплата. При намалена продължителност на работното време изискването се прилага пропорционално.

Чл.31 Задължителните мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние включват:

 1. Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на информацията в електронна среда.
 2. Събиране на база данни в училището с актуални профили и имейли на учениците.
 3. Избор на платформа за осъществяване на обучението и комуникацията, като се прилага следният приоритетен ред:
 4. Използване на единна платформа за цялото училище – Microsoft TEAMS
 5. Ориентиране към общи, познати и използвани до момента платформи и приложения от учителите и учениците в съответния випуск
 6. Прилагани приложения и начини за комуникация в паралелката
 7. Избор на начин за осъществяване на обучението и комуникацията:
 8. Синхронно ОЕСР (поставят се отсъствия и оценки)
 9. Асинхронно ОЕСР (не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се отчитат участието и ангажираността на ученика)
 10. Редуване на синхронно и асинхронно ОЕСР (отсъствия се поставят само за часовете на синхронно ОЕСР)
 11. Алтернативни начини, в т.ч. чрез предоставяне на материали на хартия (възможно е и оценяване)
 12. Определяне на Екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР и на Организационен екип
 13. Разработване на алтернативни седмични разписания за прилагане в случаите, когато учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина
 14. Изготвяне на списък със заместващи учители и на учители, които имат умения и възможности да осъществяват ОЕСР (в т.ч. студенти от висшите училища, обучавани за учители).
 15. При отказ на учител за работа в ОЕСР поради липса на компетенции се провежда вътрешноучилищна квалификация за подпомагането му за срок от една календарна седмица, в която отказалия учител е в платен годишен отпуск.

Чл.32 Общите условия за преминаване на ученик в задължителна училищна възраст от дневна в самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма се свеждат до:

Ал.1 Наличие на здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, че ученикът не може да се обучава в дневна форма (допустимо условие е за преминаване и в трите посочени форми).

Ал.2 В условията на COVID-19 здравословните причини, поради които ученик не може и не желае да посещава присъствена форма (в т.ч. и ако негов родител/настойник попада в рискова група), се удостоверяват или с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия по реда на Закона за здравето, или за заболяванията, включени в Приложение № 2 – с етапна епикриза от лекаря специалист, проследяващ заболяването на лицето.

Ал.3 Семейни причини (избор на родителите – допустимо условие за преминаване в самостоятелна форма, желание да завърши срока/годината в други срокове – допустимо условие за преминаване в индивидуална форма, или трайно пребиваване със семейството на територията на друга държава – допустимо условие за преминаване в дистанционна форма на обучение за ученик 8. – 12. клас). Наличие на специални образователни потребности или на изявени дарби.

Ал.4 За всяка от формите нормативната уредба поставя още и допълнителни условия, като за дистанционната форма на обучение ученикът трябва да се обучава в 8. – 12. клас.

Ал.5 В случаите, когато ученик се обучава в самостоятелна форма, е необходимо родителите да осигурят необходимите условия за самоподготовката му. Присъствието му в училище е необходимо за полагане на съответните изпити за срочна или годишна оценка. В допълнение на общо основание на учениците, записани в самостоятелна форма на обучение, училището може да предоставя в хода на учебните занятия консултации и обща подкрепа, а с предвижданите нови изменения в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование – и допълнително обучение по учебни предмети в електронна среда от разстояние в рамките на 10 часа месечно, за преодоляване на образователни дефицити.

Ал.6 С учениците, които се обучават в индивидуална форма, учителите работят в индивидуални учебни часове в училище или вкъщи, като нормативната уредба ще предвиди част от тези часове да се осъществява от разстояние в електронна среда. Индивидуалните часове се предоставят в съответствие с разработен от училището индивидуален учебен план, включващ поне 50% от задължителните учебни часове по училищен учебен план. Обратната връзка за напредъка на учениците се отразява под формата на текущо оценяване или чрез полагане на изпити за срочна/годишна оценка. Допълнително и на учениците, записани в индивидуална форма на обучение, училището предоставя при необходимост консултации и обща подкрепа.

Ал.7 За разлика от самостоятелната и индивидуалната форма на обучение, при които ученикът се обучава от учител в училището, в което е записан, но отделно от други ученици и с редуциран брой учебни часове, при дистанционната форма присъствените учебни часове покриват изцяло учебния план и ученикът се обучава в група с други ученици от същия клас от неговото или друго училище. Независимо от това той продължава да е ученик на училището, в което е записан. Обучаващите учители съответно може да са учители от неговото или от друго училище.

Ал.8 Обучението в дистанционна форма се осъществява с помощта на информационните и комуникационните технологии чрез синхронни учебни часове. За целта всеки ученик следва да разполага с интернет и с устройство, позволяващо му активно участие във виртуалната класна стая. Обучението се отразява чрез вписване на отсъствия и текущи оценки в електронен дневник в училището, което осъществява дистанционното обучение, като достъп за четене на информацията от електронния дневник има и директорът на училището, в което е записан съответният ученик.

ГЛАВА VІІ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

Чл.33 Училището ще провежда учебни занятия в условията на двусменен режим.

Чл.34 Първи учебен час за учениците 8 и 10.клас започва в 7:45ч,  а за 9,11,12.клас 13:30ч.

Чл.35  Паралелките учат в класна стая, учителят за часа идва при тях.

Чл.36 Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това – ФВС, музика, и др.

Чл.37 Осигурява се физическо разстояние между бюрото на учителя и първия ред маси на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред маси, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо, особено при работата на учителите с повече от една паралелка.

Чл.38 Организира се еднопосочно придвижване по стълбите и коридорите . Класовете използват и съответните входове за излизане от сградите. Влиза се за първи час през централен вход.

Чл.39 Влизането в двора на училището се осъществява през централния  вход /за основната сграда и за филиала/. Напускането на филиала да става през вратата, отваряща се към двора .

 Чл.40 Родители и външни лица не се допускат в класните стаи и коридорите на училището. Посещението им става по предварителна уговорка с преподаватели или кл.ръководители. Външните лица се заявяват при охраната и за тях се информира лицето с което желаят да се срещнат.

Чл.41 Всеки клас изготвя свои кратки правила за класа в срок до 21.09.2020г., съобразно настоящите вътрешни правила, те стоят на видимо и достъпно място в класната стая.

Чл.42 Ученик, който не спазва настоящите вътрешни правила, се отстранява от учебни занятия до отпадане на причината за това, като своевременно се уведомява родителя чрез телефонен разговор, през ел.дневник. Ученикът стои при пед.съветник от отстраняването до идването на родител. При отбелязани три забележки на ученик по неспазване на настоящите правила, се стартира процедура по налагане на санкция „Забележка“а при липса на корекция на поведението – съответно и по висока степен на санкция.

Чл.43 Влизането за първи учебен час се осъществява през входа с поставена терморамка/ при измерена температура от мед.лице /във филиала/ под ръководството на охранителя, портиера, дежурните учители. След измерена нормална температура, учениците дезинфекцират ръцете си от стационарните диспенсъри във фоайето на главен вход, след което се отправят по указаните стълбища към класните стаи.

Чл.44 В класните стаи учениците ползват подвижен гел-дезинфектант/ автоматичен дезинфектант / ако не носят свои средства за дезинфекция/.

Чл.45 Ограничава се близката комуникация между учители и на престоя им в учителската стая само при крайна необходимост.

Чл.46 Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ. По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.

Чл.47  Провеждат се родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по- голямо помещение или на двора, което гарантира спазване на правилата на МЗ.

Чл.48 При провеждане на учебни часове на открито се утвърждава график за следваща седмица по предварителна заявка на учителя. Пейките се дезинфекцират след всеки клас от хигиенистите.

Чл.49 Използването на физкултурния салон е само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито. При невъзможност, поради спецификата на сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас.

Чл.50 Използване на ресурси от училищната библиотека с предварителна заявка онлайн. Не влизат повече от двама ученици на отстояние един от друг.

Чл.51  Предварително се уточнява между училището и СРЗИ при съмнение или случай на COVID-19 в училището на имената, телефоните за връзка и електронните адреси на лицата за контакт в двете институции от вътрешноучилищните комисии.

Чл.52 Учениците, които  се хранят с домашно приготвена храна се хранят в класната стая или в училищния двор, като сами почистват работното си място след хранене.

Чл.53 Ако ученик идва на училище без лични предпазни средства, той няма да бъде допускан до учебни занятия.

Чл.54 В коридорите, тоалетните и общите помещения на училището се носи предпазна маска.

Чл.55 Дежурството на учителите се осъществява по график, утвърден от директора.

Чл.56  Учениците влизат в училищните сгради с лични предпазни мерки – маска, шлем или друго, които могат да свалят когато вече са в класните ти стаи. В общите части носенето на маска, шлем или друго е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

Чл.65 Изрично се забранява използването на коридори и стълбища извън указаното в се отправят вляво по голям коридор към класните стаи на ет.1 или вътрешно стълбище към класните стаи на ет.3.

Чл.66 За неуредени въпроси с тези вътрешни правила се прилагат ЗПУО, инструкции и указания на МОН, МЗ, СРЗИ и др.

 

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content