Свободни места в 8. клас
29/09/2020
33-та Езикова гимназия „Света София“ спечели нов проект по програма „Еразъм+“ на тема: „Grow Healthy! Let’s Create a Well-Being Cocktail!“
30/11/2020
Show all

Важна информация

И Н Ф О Р М А Ц И Я

От Стоименка Димитрова

Директор на 33 Езикова гимназия „Света София“

 

 

Уважаеми ученици и родители,

 

Поради необходимост от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID -19  и  с цел опазване живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в 33.ЕГ „Света София“, считано от 13.11.2020г. /петък/ до 27.11.2020г. /петък/  за учениците от 8  до 12 клас се организира обучение в електронна среда чрез използване на платформата Майкрософт Тиймс.

Учебните часове ще се провеждат по утвърденото седмично разписание с нормална продължителност – 40 минути. При обучението от разстояние в електронна среда се провежда текущо оценяване и ще се отразяват отсъствия по уважителни и неуважителни причини.

 

В условията на обучение в  електронна среда родителите трябва:

  1. да осигурят необходимите технически и технологични условия за пълноценно участие в обучението;
  2. да поддържат редовна комуникация с училището и да се осведомяват за участието, успеха и развитието на ученика;
  3. да съдействат за спазването на правилата за провеждане на обучението в училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда;
  4. да осигурят редовното участие на ученика и своевременно да уведомяват класния ръководител за отсъствие на ученика по уважителни причини;
  5. да подпомагат процеса на самоподготовка на ученика и да съдействат за изграждане на навици за самостоятелно учене.

 

Във връзка с получена призовка на 30.05.2017г. от Дирекция „Инспекция по труда“ – гр.София  и необходимостта от изясняване на ситуацията около госпожа Лидия Кирилова Станчева, пенсиониран преподавател от 33 ЕГ „Света София“, Ви предоставям следната информация:

  1. Госпожа Лидия Станчева, старши учител по история и цивилизация, на основание чл.328, ал.1,т.10 от КТ и със заповед №5898-375/27.02.2017г. на директора на училището е пенсионирана, считано от 01.03.2017г.
  2. 33 ЕГ е на делегиран бюджет и е невъзможно да осигури изплащане на всички дължими обещетения на освободените или пенсионирани служители. За да реши този проблем училището се възползва от програма „Оптимизация на училищната мрежа, модул „Оптимизация на вътрешната структура на училищата, детските градини, ученическите общежития и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование“ за периода от 01.01.2017г. до 04.05.2017г.
  3. На госпожа Лидия Станчева се полагат обещетения на основание чл.220, ал.1, чл.222, ал.3 и чл.224, ал.1 от КТ на обща стойност 13 448,82лв. Училището, въпреки финансовите си затруднения изплати обещетенията за неспазено предизвестие по чл.220, ал.1 от КТ в размер на 986,05лв., и това за неизползван платен годишен отпуск в размер на 2109,69лв. До края на м.юни 2017г. Останалите средства в размер на 10353,08лв. ще бъдат изплатени на лицето след превеждането им по сметката на училището от програма „Оптимизация на училищната мрежа“ .

 

Директор:

                                                                                                                                                                       /Ст. Димитрова/