IV класиране

  ПаралелкаПо план-приемСвободни места след III класиранеНай-нисък бал от I, II, III класиранеПодали заявление за IV класиране (общ брой)Класирани (входящ номер/дата)Останали свободни места след IV класиране
Чужди езици  –  АЕ  интензивно, НЕ263  2569305 / 05.08.2022г.
309 /05.08.2022г.
313 /05.08.2022г.
0
Чужди езици  – АЕ интензивно, ИЕ261  2783306 /05.08.2022 г.0
Чужди езици  –   АЕ интензивно, ФЕ  или РЕ263  2385299/ 04.08.2022г. 
301/ 04.08.2022г. 
310/ 05.08.2022г.
0
Чужди езици  –  ФЕ интензивно, АЕ261  227,501304/ 05.08.2022г.0
Екскурзоводско обслужване – АЕ интензивно, КитЕ или ГрЕ261  1831 303/ 04.08.2022г.0

Забележка: Учениците, които са подали заявления за участие в IV етап, са класирани в низходящ ред според състезателния им бал по методиката на трите предходни класирания. 

Учениците, които са класирани и са оставили свидетелство за завършено основно образование са записани.

Дата:   05.08.2022 г. 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД III КЛАСИРАНЕ, УТВЪРДЕНИ ПО СИЛАТА НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ: 

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ ДО ДИРЕКТОРА НА 33. ЕГ “Света София” ЗА УЧАСТИЕ В IV ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ  
  2. ОРИГИНАЛ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ЧЛ. 130, АЛ. 1 ЗПУО
    ИЛИ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ПРИЗНАТО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ ПО ЧЛ. 55, АЛ. 2. 

КАНДИДАТИТЕ СЕ КЛАСИРАТ В НИЗХОДЯЩ РЕД СПОРЕД СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ ИМ БАЛ ПО МЕТОДИКАТА НА ТРИТЕ ПРЕДХОДНИ КЛАСИРАНИЯ. 

– ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО 04.08.2022Г. и 5.08.2022г. ОТ 8.00Ч. ДО 16.00Ч. В КАНЦЕЛАРИЯТА НА 33. ЕГ “Света София”, 4 етаж

– ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КЛАСИРАНЕТО: 05.08.2022 – ДО 18.00 ЧАСА В САЙТА НА 33. ЕГ “Света София”.

– ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ  на 08.08.2022Г. и 09.08.2022г.–  8.00Ч.  ДО 16.00Ч. 

ОЧАКВАМЕ ВИ! 

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content