Проведени срещи по кариерно ориентиране за ученици от 11 и 12 клас

В периода 07.11.2022 – 05.12.2022г. на територията на 33 ЕГ „Св. София“ се проведоха занятия с ученици от 11 и 12 класове, свързани с тяхното кариерно ориентиране.

Инициативата на училищните психолози се осъществи съвместно с г-жа Красимира Комнева – кариерен консултант от ЦПЛР – Кариерно ориентиране и консултиране към Столична община. https://karierno-orientirane.com/

Учениците се запознаха с това по какви критерии спрямо личните си интереси и възможности, в съчетание с придобитите знания в нашето училище, да се насочат адекватно в бъдещия си избор на професия, университет и последваща реализация.

Бяха им предоставени различни информационни ресурси, които да ги подпомогнат в търсенията им, както и как да се възползват максимално от базата данни на рейтинговата система на университетите в Република България. https://rsvu.mon.bg/

Бъдещите студенти имаха възможността и за индивидуални консултации, на които да зададат свои конкретни и по-подробни въпроси.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content