Обобщена информация от проект “Европейско училище за всички ученици”, програма”Еразъм”+, Ключова дейност 1, мобилност в сектор “Училищно образование”

„Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Участниците по мобилностите представиха пред своите колеги презентации свързани с наученото по отделните теми. Предоставени им бяха ресурси, които колегите да ползват в бъдещата си работа.

На следният линк ще може да намерите обобщена информация от мобилностите, проведени по проект

N 2022-1-BG01-KA122-SCH-000080002 – “Европейско училище за всички ученици”.

https://drive.google.com/drive/folders/1J0c5N_Ue09A2DNx230geTCt2ZUz3AsYf?usp=sharing

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content