33. ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "СВЕТА СОФИЯ"

град София

Последни новини

Ученици на 33.ЕГ с първо и второ място в категория “есе” в Национален конкурс „Храбростта на героите от лето 1850 в Северозападните български земи“

Победители в Първия Национален конкурс „Храбростта на героите от лето 1850 в Северозападните български земи“ организиран от Исторически музей- Белоградчик

ИСТОРИЯ И СТАТУТ

33. Eзикова гимназия е създадена през 1993 г. От създаването на гимназията ръководството и учителският колектив работят упорито и целенасочено за нейния имидж и просперитет.
Тържествено името на гимназията е дадено на 13 декември 1993 г. Затова всяка година на тази дата се отбелязва и патронният ѝ празник. Припомняйки си притчата за св. София и нейните дъщери – Вяра, Надежда и Любов, всички, свързани професионално, духовно и битийно с гимназията, се връщат към изконните ценности, даващи смисъл на живота и смъртта. Св. София е символ на мъдростта, а вярата, надеждата и любовта са онези спътници на човека, които му помагат да преодолява препятствия, да върви напред, да покорява нови духовни върхове.

МИСИЯ

Превръщане на 33. ЕГ „Света София“ в модел на съвременно училище за всеки и постигане на високо качество на образованието. Формиране на личности, притежаващи компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности, разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз .

ВИЗИЯ

Модерно конкурентоспособно училище за развитие на езикови, социални и граждански компетентности чрез актуални стратегии и интерактивни методи и средства на преподаване, подготвящо активни социално-отговорни личности.

Хуманно и толерантно училище, ориентирано към интереса и към мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика, осигуряващо равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик и недопускащо дискриминация при провеждане на училищното образование.

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content