Училищни документи 2023/2024

Училищни документи 2022/2023

Годишен план 2023/2024
График класни работи – I срок
График класни работи – II срок
График консултации с ученици I срок
График консултации с ученици II срок
Стратегия за развитие на училището 2020 – 2024г.
График за провеждане на втори час на класа I срок
Учебници 2023/2024 учебна година
Дневен режим 2023/2024 учебна година
Форми на обучение 2023/2024 учебна година
Правилник за дейността на 33.ЕГ 2023/2024 учебна година
Етичен кодекс
Програма за наставничество
План за квалификационна дейност
Програма превенция на отпадане на учениците
Програма равни възможности и приобщаване
Критерии за оценяване по български език и литература
Критерии за оценяване чужди езици
Критерии за оценяване по математика
Критерии за оценяване на методическо обединение “Хуманитарни науки”
Критерии за оценяване по биология и здравно образование
Критерии за оценяване по физика и астрономия
Критерии за оценяване по философия и гражданско образование
План – програма по БДП за уч. 2023/2034г.
Критерии за оценяване ФВС
Издаване на документи от училището
Заявление до класен ръководител за извиняване на отсъствия по семейни причини

Издаване на документи от училището
Годишен план
Форми на обучение
График класни работи – I срок
График класни работи – II срок
График консултации с ученици – I срок
График консултации с ученици II срок
График за провеждане на втори час на класа I срок
График за провеждане на втори час на класа II срок
Програма за II срок
Етичен кодекс
Мерки за повишаване качеството на образованието
Правилник за дейността на 33.ЕГ “Света София”
Програма за превенция на ранното напускане на училище.pdf
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи
Седмично разписание I учебен срок
Стратегия за развитие на 33. ЕГ “Света София”
Програма за наставничество на новоназначени учители
Дневен режим
Вътрешни првила за органзация на учебния процес в условия на епидемична обстановка
Училищен учебен план 8 клас
Училищен учебен план 9 клас
Училищен учебен план 10 клас
Училищен учебен план 11 клас
Училищен учебен план 12 клас
Критерии за оценяване по български език и литература
Критерии за оценяване чужди езици
Годишен план-програма за безопасност на движението по пътищата
Критерии за оценяване по математика
Критерии за оценяване на методическо обединение “Хуманитарни науки”
Критерии за оценяване по биология и здравно образование
Критерии за оценяване по физика и астрономия
Критерии за оценяване по философия и гражданско образование
Критерии за оценяване ФВС

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content